V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů podnikající fyzickou osobou Milan Tuček, jakožto provozovatelem této webové stránky. Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovává podnikající fyzická osoba Milan Tuček jakožto provozovatel této webové stránky.

Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:

 • jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmy, IČO a sídlo),
 • datum narození (pouze u jednatelů společností),
 • kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail),
 • jméno, příjmení a pracovní pozice oprávněných osob (nezbytné pro komunikaci v rámci plnění služeb)
 • další popisné údaje (bankovní spojení)
 • e-mailová adresa
 • autentizační údaje pro naše webové stránky a údaje o použití našich webových stránek
 • kontaktní údaje zástupce smluvního partnera

informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek

2. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od klientů a z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, aj (zejména jméno, příjmení, adresa).

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální a komfortní služby a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti, smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy. Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem plnění uzavřených smluv. Nicméně kontaktní údaje našich klientů využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát tento účel využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail info@project360.cz.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

4. Jak osobní údaje zpracováváme?

Firma Milan Tuček je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům firmy Milan Tuček či oprávněným pracovníkům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete ZDE.

5. Externí reklamní systémy

Webové stránky www.project360.cz využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání. Poskytovatelem služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Rovněž využíváme reklamní systém Facebook, provozované společností Facebook, sídlem Hacker Way, Menlo Park, California 94025.

6. Soubory Cookies

Webové stránky www.project360.cz pro svou činnost využívají takzvané „cookies“. Web dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb. Více na stránce o cookies.

7. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

8. Jak osobní údaje chráníme?

Firma Milan Tuček přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

 • Šifrovanou komunikaci
 • Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí
 • Veškerá úložiště jsou opatřena přístupovými hesly
 • V našich zařízeních máme nainstalované antiviry
 • Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je podnikající fyzická osoba Milan Tuček povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

9. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@project360.cz).

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na info@project360.cz), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracovatel Milan Tuček provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li zpracovatel žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

11. ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.project360.cz. Firma Milan Tuček je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb.